EN - NL

Additional terms and conditions
Kapitaal
Kapitaal and all versions thereof are services Quick Administration Solution (QAS).

Version: V1.0 | Effective date: May 25, 2020

 

 

1.  Definitions (addition)

1.       These "Additional Terms and Conditions" are in addition to the applicable terms and conditions of Quick Administration Solution (hereinafter: QAS) and relate to QAS's digital services, services and software solutions such as Kapitaal. Located in Tiel (NL), Chamber of Commerce number 77704975.The standard applicable general terms and conditions of QAS can be read on the website of Capital (https://kapitaal.qass.nl).

2.       The other party is referred to as a customer in these general terms and conditions.

3.       The agreement refers to the agreement of the assignment on the basis of which QAS performs work for the customer against payment of fee and costs and whereby the general terms and conditions have been declared applicable.

 

2.  Applicability and changes (addition)

1.       These terms and conditions apply to all quotations, offers, activities, agreements, processes and delivery of services and products by or on behalf of QAS to which it has declared these terms and conditions applicable, insofar as these terms and conditions have not been explicitly deviated from in writing.

2.       The most recently sent version of the standard and additional general terms and conditions always applies.

3.       In the event that the terms and conditions are changed, QAS will inform its customers and the customer has the right to terminate the agreement for the service provided if he cannot agree to it.

4.       The applicability of the customer's general terms and conditions is explicitly rejected.
If one or more provisions in these general terms and conditions are at any time wholly or partially null and void or should be annulled, the other provisions in these general terms and conditions will remain fully applicable.

5.       Dutch law applies to all agreements concluded by QAS. The Dutch court has jurisdiction to consider any disputes arising from or related to these agreements.

6.       These terms and conditions apply, unless expressly deviated from by means of a written agreement between QAS and the customer.

 

3.  Offer and performance (addition)

1.       The customer cannot submit a direct VAT return by using Kapitaal Light.

2.       QAS makes no commitment to provide accounting or administrative services to clients of the various versions of Capital.

3.       The services provided by QAS to the customers of the different versions of Kapitaal are limited to allowing the customer to use the program, any additional services desired from QAS are possible on the basis of an additional agreement to be concluded.

4.       The customer has the right to allow the accountant authorized by him to inspect and check the balances and supporting documents relating to the accounting transactions.

5.       QAS undertakes to update its services and (software) programs in accordance with the wishes of its customers to keep pace with surrounding progress and developments.

 

4.  Payment and costs (addition)

1.       In the event that the customer's account is (temporarily) closed due to non-payment, the account will only be reactivated on the condition that the expired invoices are paid as well as any administrative costs.

2.       In the event that the customer's account is frozen for non-payment (40 days from invoice date), all of their data will be permanently deleted after three months from the date of the first invoice due and QAS will not incur any damage or liability as a result thereof.

 

5.  Duration and cancellation (addition)

1.       An account can be upgraded at any time of the month (if applicable), then the price difference between the then valid and new account form and functionalities will be charged over a whole month.

2.       The user can request a downgrade of his account at any time of the month (if applicable), this downgrade is active from the first day of the following month and will be billed accordingly.

3.       The term of notice of the agreement is 15 days at any time of one month.

4.       After termination of the agreement, the costs for 15 days of use of the program will be charged.

 

6.  Copyright (addition)

1.       In case of suspicion of fraud, abuse or attempted infiltration in the program, the perpetrator is legally liable and a fine equal to ten times the expected damage as a result of that behaviour.

 


NL


Aanvullende Algemene Voorwaarden

Kapitaal

Kapitaal en alle versies daarvan zijn diensten Quick Administration Solution (QAS).

Versie: V1.0 | Ingangsdatum: 25 mei 2020

 

1.  Definities (aanvulling)

1.      Deze ‘Aanvullende Algemene Voorwaarden’ zijn een aanvulling op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Quick Administration Solution (hierna: QAS) en hebben betrekking op de digitale diensten, services en softwareoplossingen van QAS zoals Kapitaal. Gevestigd te Tiel (NL), KvK-nummer 77704975.
De standaard geldende algemene voorwaarden van QAS zijn te lezen op de website van Kapitaal (https://kapitaal.qass.nl).

2.      De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3.      Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan QAS tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2.  Toepasselijkheid en wijzigingen (aanvulling)

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens QAS waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de standaard en aanvullende algemene voorwaarden.

3.      In het geval dat de algemene voorwaarden worden gewijzigd, informeert QAS haar klanten en heeft de klant het recht om de overeenkomst voor de geleverde dienst te beëindigen als hij er niet mee akkoord kan gaan.

4.      De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6.      Op alle door QAS gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd zich te buigen over eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten.

7.      Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij er uitdrukkelijk vanaf geweken wordt middels een geschreven overeenkomst tussen QAS en de klant.

 

 

 

 

3.  Aanbod en prestaties (aanvulling)

1.      Via het gebruiken van Kapitaal Light kan de klant geen rechtstreekse Btw-aangifte doen.

2.      QAS verplicht zich niet om boekhoudkundige of administratieve diensten te verlenen aan klanten van de verschillende versies van Kapitaal.

3.      De diensten die door QAS aan de klanten van de verschillende versies van Kapitaal worden geleverd zijn beperkt tot het gebruik van het programma door de klant, eventuele gewenste aanvullende diensten vanuit QAS zijn mogelijk op basis van een extra te sluiten overeenkomst.

4.      De klant heeft het recht om de door zijn tot werkzaamheden gemachtigde accountant inzage en controle te geven van de saldi en bewijsstukken met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.

5.      QAS verbindt zich ertoe om haar diensten en (software) programma's bij te werken in overeenstemming met de wensen van haar klanten om gelijke tred te houden met de omringende voortgang en ontwikkelingen.

 

4.  Betaling en kosten (aanvulling)

1.      In het geval dat het account van de klant (tijdelijk) wordt gesloten wegens uitblijven van betaling, wordt het account alleen opnieuw geactiveerd op voorwaarde dat de verlopen facturen worden betaald alsmede de eventuele administratieve kosten.

2.      In het geval dat het account van de klant wordt bevroren wegens niet-betaling (40 dagen na factuurdatum), worden al zijn gegevens definitief verwijderd na drie maanden vanaf de datum van de eerste verschuldigde factuur en draagt ​​QAS geen schade of aansprakelijkheid als gevolg daarvan.

 

5.  Looptijd en annulering (aanvulling)

1.      Een account kan op ieder moment van de maand geüpgraded worden (indien van toepassing), dan wordt het prijsverschil tussen de dan geldige en nieuwe accountsvorm en functionaliteiten over een hele maand in rekening gebracht. 

2.      De gebruiker kan op ieder moment van de maand een downgrade van zijn account aanvragen (indien van toepassing), deze downgrade is actief per de eerste dag van de opvolgende maand in en wordt overeenkomend gefactureerd.

3.      De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt ​​15 dagen op ieder moment van een maand.

4.      Na beëindiging van de overeenkomst worden de kosten voor 15 dagen gebruik van het programma in rekening gebracht.

 

6.  Auteursrecht (aanvulling)

1.      Bij een vermoeden van fraude, misbruik of poging tot infiltratie in het programma is de dader wettelijk aansprakelijk en een boete gelijk aan tien keer de verwachte schade als gevolg van dat gedrag.